Offentlig försvarare – Så funkar det

Offentlig försvarare

Om du eller någon annan som du vill hjälpa är misstänkt för ett brott har du i vissa fall rätt att få en offentlig försvarare. Denna rätt har du i så fall redan under förundersökningen, men det vanliga är förstås att en offentlig försvarare används vid en eventuell rättegång.

När har man då rätt att få en offentlig försvarare?

Det har man om:
– Det finns behov för detta med hänsyn till utredningen av brottet som man är misstänkt för.
– Om påföljden är kännbar, dvs. något mer än böter eller villkorlig dom, t.ex. mer än 6 månader i fängelse.
– Eller om man har personliga förhållanden som utgör ett särskilt skäl för detta.

Hur gör man då om man vill ha en offentlig försvarare?

I så fall kontaktar man alltid åklagaren, då det är åklagaren som är förundersökningsledare när det gäller grova brott. Åklagaren kommer då att ta din önskan vidare till domstol, som fattar beslut gällande om offentlig försvarare beviljas eller inte. Man kan dock själv också vända sig direkt till domstolen, om det är så att åtal redan väckts.Betalar man något själv?

Ja, det gör man i regel. Exakt hur mycket man betalar bestämmer dock domstolen, detta kan nämligen variera från fall till fall.

Kan man bli tilldelad en offentlig försvarare mot sin vilja?

Ja, hur konstigt det än må låta kan man faktiskt det. I regel sker detta alltid när det gäller ett allvarligt brott. För mindre allvarliga brott kan man dock tvingas klara sig utan försvarare, eller få betala för detta själv. Glöm inte att du alltid har rätt att betala en försvarsadvokat på egen hand, oavsett om du får en offentlig försvarare eller inte.

Vem är då den offentliga försvararen?

Det är endast en advokat som godkänns och utses till en offentlig försvarare. I undantagsfall kan även en annan jurist utses, men detta är ovanligt. Om man som misstänkt själv föreslår någon för rollen, och denna person är behörig, ska denna person i regel utses till offentlig försvarare.

Vad händer om man inte är nöjd med den offentliga försvarare man har?

Skulle det vara så att man som misstänkt eller åtalad mist förtroendet för den offentlige försvarare man har, kan man be att få en ny offentlig försvarare utsedd. Man är dock inte garanterad att så sker. Förordnandet kan över återkallas av domstolen, t.ex. för att det inte längre finns ett behov av att ha en offentlig försvarare, eller för att den offentliga försvararen misskött uppdraget på ett allvarligt sätt.

Skillnaden mellan en privat och offentlig försvarare

För gemene man är det inte så enkelt att skilja på juridiska begrepp som privat försvarare eller offentlig försvarare. I korthet innebär de båda begreppen samma sak, att en försvarsadvokat företräder den misstänkte i förhandlingar.

Den som blir misstänkt för brott har rätt att ha med sig en försvarare, en försvarsadvokat, vid förhandlingar och polisförhör. Försvararens uppgift är att föra den misstänktes talan i domstol och att argumentera till den tilltalades fördel för att få denne frikänd eller dömd till ett mildare straff. Detta genom att samla in bevis och eventuella vittnesmål.

Offentlig försvarare

I regel är det åklagarens uppgift att se till att målets tilltalade får en försvarare om så behövs. Detta görs genom att åklagaren meddelar tingsrätten att en sådan behövs. Som brottsmisstänkt har man i sådana fall rätt att själv önska en särskild försvarsadvokat eller låta tingsrätten utse en som de anser är lämplig för målet. Den tilltalade får i de allra flesta fall frågan om denne önskar en särskild advokat som försvarare. Den av tingsrätten utsedda eller av den tilltalade önskade försvarsadvokaten får då en framställan från tingsrätten, en förfrågan, om att åta sig uppdraget. Advokaten kan i sin tur välja att anta uppdraget eller tacka nej.

Väljer advokaten att tacka nej kommer tingsrätten att gå vidare och skicka en framställan till en annan advokat. Om advokaten istället väljer att tacka ja till uppdraget kommer denne sedan att kontakta den tilltalade för att bestämma en träff, alternativt kommer advokaten till häktet om personen befinner sig där.Det är i regel vid allvarligare brott som en offentlig försvarare tilldelas och endast i undantagsfall vid mildare brott som har en lägre straffskala. Kostnaderna för den offentliga försvararen betalas av staten i sin helhet om den tilltalade frikänns i målet. Om den tilltalade döms kan denne även åläggas att betala hela eller delar av försvarens kostnader.

Privat försvarare

Står man som tilltalad i ett mildare brottmål är det som tidigare nämnts inte helt säkert att man erbjuds en offentlig försvarare. Då har man istället möjligheten att anlita ett privat ombud, en privat försvarare. Detta ombud behöver inte nödvändigtvis ha yrkestiteln advokat eller försvarsadvokat utan det kan likaväl vara en jurist, någon som är specialist på just det ämne som målet berör eller en person som inte alls jobbar med juridik utan bara är duktig på att prata och argumentera. Man ska dock ha i åtanke att domstolen kan komma att neka ett ombud om de anser att ombudet inte är relevant i frågan eller helt enkelt saknar rätt kompetens för att tillföra något i förhandlingen.

Som tilltalad är det även en risk att anlita ett ombud utan juridiska kunskaper då denne med all säkerhet inte kommer kunna se alla aspekter i ett mål eller konsekvenser som detta kan medföra.

När man anlitar en privat försvarare, oavsett om det är en advokat eller någon som saknar juridisk utbildning, så får den brottsmisstänkte själv stå för kostnaderna som det innebär. I särskilda fall kan staten stå för hela eller en del av kostnaderna i det fall som den tilltalade frikänns från alla misstankar i målet.