Vad är en bolagsstämma?

En bolagsstämma

För att få driva ett aktiebolag är det krav på att hålla en årsstämma varje år. Detta vet de flesta om, men något desto färre är medvetna om är att det även finns andra sorters stämmor. För att underlätta för dig i företagsvärlden ska vi nu bryta ner vad en bolagsstämma egentligen är och vad den innebär.

Årsstämma

En årsstämma brukar även kallas en ”ordinarie bolagsstämma” och är den stämma som är obligatorisk för aktiebolag varje år. Årsstämman ska alltid hållas inom sex månader från slutet av räkenskapsåret. Det är den kommun som styrelsen har sitt säte som bolagsstämman ska hållas.

Vissa aktiebolag kan ha bestämmelser gällande fler årsstämmor per år, men det är högst ovanligt. Årsredovisningen ska vara färdigställd två veckor innan årsstämman äger rum. På årsstämman går aktieägarna igenom bland annat:

  • Resultaträkningen & balansräkningen i årsredovisningen.
  • Hur företagets vinst eller förlust ska hanteras eller disponeras.
  • Vilka som ska ansvara för arbetet de kommande året och sitta i styrelsen.
  • Om behovet för revisor finns under det kommande räkenskapsåret.
  • Eventuella ytterligare frågor beroende på företaget och aktieägarna.

Vilka som får närvara på bolagsstämman

Vilka som får närvara på bolagsstämman beror på företaget och aktieägarnas beslut. De som alltid får närvara på stämman är aktieägare, styrelseledamöter, eventuell revisor, eventuell verkställande direktör och eventuella arbetstagarrepresentanter. Vill ytterligare personer närvara får bolagsstämman besluta detta, med kravet att alla aktieägare ska vara överens kring frågan.
Inför bolagsstämman skrivs en dagordning som ska följas på stämman. Aktieägarna går igenom dagordningen och röstar sedan kring de olika besluten som ska fattas. Olika frågor och beslut kräver olika slags majoritet. För vissa beslut är det viktigare att samtliga aktieägare är överens kring ett beslut, medan andra beslut kan det vara mer rättvist att använda en så kallad ”enkel majoritet”, där beslutet av majoriteten av aktieägarna ”vinner” frågan.

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämmor kan hållas vid behov, Om behovet för extra bolagsstämmor finns är upp till styrelsen som kallar till stämman. Ofta hålls en extra bolagsstämma om det finns saker styrelsen vill besluta innan årsstämman hålls. Besluten kan handla om vinstutdelning, ändras bolagsordning eller förändringar i styrelsen. Det handlar ofta om större frågor som tar tid att besluta. Syftet med att hålla en extra bolagsstämma för detta är för att årsstämman sedan ska flyta på mer effektivt.

Fortsatt bolagsstämma

En fortsatt bolagsstämma kan hållas om årsstämman ska fortsätta en annan dag, i beslut av aktieägarna. Anledningar till att besluta att fortsätta stämman en annan dag kan vara exempelvis för att få mer tid på sig att ta ett stort beslut. Notera att det är krav att anmäla till Bolagsverket om företaget ska ha en fortsatt bolagsstämma. Efter årsstämman tar beslutet om att hålla en fortsatt bolagsstämma måste anmälan till Bolagsverket göras inom fyra veckor. Detta gäller om årsstämman inte kan besluta gällande fastställning av resultaträkning och balansräkning, eller hur företaget ska hantera eller disponera vinst/förlust.

Anmälan om fortsatt Bolagsstämma

Om företaget väljer att att ha en fortsatt bolagsstämma för att besluta kring ansvarsfrihet behöver ingen anmälan till Bolagsverket göras.
När den fortsatta bolagsstämman ska hållas är frivilligt, förutom om den handlar om den verkställande direktören eller styrelsens ansvarsfrihet.
Om en anmälan för fortsatt bolagsstämma skickas in till Bolagsverket inom sju månader efter slutet på räkenskapsåret, har företaget två extra månader på sig för att lämna in sin årsredovisning till Bolagsverket. Vad som ska inkluderas i anmälan till Bolagsverket beror på om ditt aktiebolag använder sig av en revisor eller inte.

Aktiebolag utan revisor

  • En blankett gällande fortsatt bolagsstämma.
  • Årsstämmans protokoll där beslutet gällande fortsatt bolagsstämma finns med och visar på en framlagd årsredovisning.

Aktiebolag med revisor

  • En blankett gällande fortsatt bolagsstämma.
  • Företagets revisor ska skicka med en skriftlig försäkran som garanterar att revisionsberättelsen lämnats vidare till styrelsen.