Vad är ett skuldebrev?

Om man lånar pengar kan man skriva ett skuldebrev. Ett skuldebrev är ett bevis på att man lånat pengar och hur mycket man har lånat. Det måste förekomma i brevet hur mycket skulden är på, när skulden ska betalas tillbaka och om eventuell ränta ska betalas. Om man skriver ett skuldebrev minskar eventuella tvister som kan uppstå om gäldenären inte betalar tillbaka lånet i tid. Det är helt enkelt ett kvitto på att det finns en skuld och att den ska återbetalas inom en viss tid.

Ett skriftligt underlag

Givetvis gäller muntlig överenskommelse precis som skriftlig men det är lättare att bevisa att det finns en skuld om man har ett skriftligt underlag. Ett skuldebrev behöver inte bevittnas men däremot är det bra om någon opartisk person är med vid upprättandet av skuldebrevet. Om det mot förmodan skulle uppstå en tvist mellan långivaren och låntagaren. Dessutom kan den utomstående intyga att båda parter undertecknade brevet av egen fri vilja.

Man kan skriva skuldebrev vid flera tillfällen som till exempel när man tar ett lån, eller om man lånar av en familjemedlem men också om man köper bostad tillsammans med en partner. För att ha en trygghet på lånet om relationen mot förmodan inte skulle hålla. Skuldebrev kan dock se annorlunda ut beroende på vad skuldebrevet avser. Dock måste det alltid innehålla hur mycket skulden är på, när den ska betalas och om eventuell ränta tillkommer.

Löpande skuldebrev

Det mest vanliga skuldebrevet kallas för löpande skuldebrev. Ett löpande skuldebrev kan och får överlåtas eller säljas till en annan part helt fritt. Den andra varianten av skuldebrev kallas för enkelt skuldebrev och det är inte lämpligt att överlåtas eller säljas, men det är möjligt. För att en överlåtelse ska vara giltig måste dock gäldenären informeras om detta. Det räcker enbart med att gäldenären blir informerad. Man behöver alltså inte upprätta ett nytt skuldebrev. Gäldenären behöver heller inte bekräfta att den blivit informerad för att skuldebrevet ska vara giltigt.

Det enkla skuldebrevet är mer avsett för privatpersoner och är alltid utställt till en specifik person. I det enkla skuldebrevet måste det framgå vem som är långivare respektive låntagare.

Det löpande skuldebrevet kan också delas upp i två delar, innehavarskuldebrev och orderskuldebrev. Skillnaden på ett innehavarskuldebrev och ett orderskuldebrev är att innehavarbrevet är utställt på innehavaren medan orderskuldebrevet är utställt till en specifik borgenär.

Att skriva under ett skuldebrev

Eventuell ränta måste framgå

Om ränta ska tas på skulden har långivaren rätt att göra det men det måste framgå i skuldebrevet. Långivaren har också rätt att ta ytterligare ränta på skulden om den inte betalas tillbaka i tid, men även det måste stå med i skuldebrevet.

För att skuldebrevet inte ska förlora sin verkan så måste det uppdateras då och då. Det gör man genom att förnya skuldebrevet. Det kan också behöva förnyas om gäldenären har betalat av delar av skulden. Men också om långivaren skickar en påminnelse om skulden.

När skulden är betald är det viktigt att man noterar detta på skuldebrevet för att borgenären inte ska kunna komma vid ett senare tillfälle och kräva skulden igen. Alternativt att låntagaren får tillbaka skuldebrevet, men för låntagarens säkerhet är det bäst att man noterar det på skuldebrevet.