Vad innebär dröjsmål?

Dröjsmål

Ordet ”dröjsmål” – positivt och negativt!

Ordet ”dröjsmål” är intressant eftersom det kan förekomma i helt olika sammanhang och uppfattas som direkt, skrämmande eller blygsamt – så hur använder vi ordet egentligen?

En vanlig definition av ordet ”dröjsmål” är ”då en viss prestation inte uppfylls i tid eller inte alls”. Det är ett klassiskt uttryck som i de flesta fall kan bytas ut mot ”försening”.

Dröjsmål vid möte eller transport

Det mest blygsamma användandet av ordet dröjsmål inträffar i samband med möten eller meddelanden. Här följer några exempel för att klargöra sammanhanget.

Medlemsstater i EU ska utan dröjsmål anmäla ditt deltagande till EU-kommissionen som kommer att ta beslut i frågan. I detta fall handlar det om att anmäla sig inom en viss tid, och om man överskrider angiven ”deadline” uppstår ett dröjsmål.

Vid exempelvis immigration eller ansökan om uppehållstillstånd i ett annat land kan man uttrycka sig på detta vis: Om en person vägras inresa i det nya landet ska den transportör som ansvarat för transporten fram till gränsen vara skyldig att utan dröjsmål återtaga ansvaret för berörd person. I detta fall betyder det att transportören ”så snabbt som möjligt” ska återta ansvaret.

Här är ett exempel på en mötessituation:

Kommittén hade samråd den 1 december men lämnade inget yttrande. Detta medför att kommissionen utan dröjsmål ska lägga fram ett nytt förslag. I detta fall betyder det åter igen ”så snabbt som möjligt”.

När ordet används i positiva ordalag, det vill säga när något ska utföras som leder till något positivt är ordet ganska trevligt.

När man råkar ut för ett dröjsmål

När man råkar ut för ett dröjsmål

Man kan också råka ut för dröjsmål. Det kan exempelvis uppstå ett dröjsmål i trafiken på väg till jobbet, man kanske fastnar i en bilkö. En sådant försening kan vara stressande, speciellt om man är på väg till ett möte eller ett viktigt sammanträffande.

Ett väl använt uttryck är ”ursäkta dröjsmålet”. Det kan vara en sajt som inte är klar och man ursäktar sig för att denna fortfarande är under konstruktion. Det kan också vara något som ska utföras mot en grupp eller mot individer och man har fått en försening.

Ett annat exempel är också när något ska överlämnas på snabbast möjliga tid. Exempelvis, email-svaren ska överlämnas utan dröjsmål. Återigen används ordet dröjsmål i ett sammanhang där man vill utföra något så snabbt som möjligt.

Dröjsmål med betalning

Detta är nog den mest skrämmande, kanske till och med hotfulla, användningen av ordet. Resultatet är inte positivt, uttrycket skapar press då det sätts in i ett sammanhang där någon ska betala en summa pengar.  Gör man inte det blir det konsekvenser. Det kan anges på en räkning – ”vid dröjsmål debiteras….” eller ”dröjsmålsränta debiteras med….”

Så fort man använder order dröjsmål i ett sammanhang med en konsekvens av det egna agerandet blir det obekvämt.

Vid köp

Olika sorts dröjsmål kan uppstå i affärer och i vanliga inköp.
En affär kräver två parter och en försening uppstår om exempelvis en av parterna fullgör sitt åtagande för sent. Ett dröjsmål i en affär riktar in sig mot två punkter – då köparen är sen med betalning eller när säljaren är försenad med leveransen. I båda fallen är ordet dröjsmål korrekt.

Dröjsmål orsakas av säljaren om varan levereras försent eller inte alls, och detta har inget med köparens agerande att göra. Dröjsmål kan även uppstå åt andra hållet. Om köparen exempelvis inte betalar inom överenskommen tid uppstår ett dröjsmål med betalningen.

Synonymer till dröjsmål

Det finns flera synonymer till ordet dröjsmål, här är några exempel på det:
Uppskov, försening, väntan, söl, tidspillan, förhalning, fördröjande.

Det intressanta med ordet är hur olika det kan kännas i olika situationer. Det kan vara både positivt och negativt, tyvärr hamnar det oftare i ett negativt sammanhang – men det borde vara positivt att snabbt och utan dröjsmål svara en annan person eller liknande.

Källförteckning:
http://www.juridikfokus.se/ordlista/drojsmal/
https://sv.wiktionary.org/wiki/dr%C3%B6jsm%C3%A5l
https://www.dinordbok.no/sv/definitioner/svenska/?q=dr%C3%B6jsm%C3%A5l
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konsumentk%C3%B6p
https://lexly.se/faq/kopekontrakt-allmant/vad-innebar-drojsmal